Chapter đang thành lập

Các chapters mới đang liên tục được thành lập tại BNI. Chúng tôi gọi những chapter mới này là các nhóm Core group. Hãy bấm vào các nhóm Core Group dưới đây để biết thêm các thông tin chi tiết và cách thức tham gia.